Zawiadomienie - obwieszczenie, o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia

Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 9, a1t. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.   o udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.
353)  w  związku  z  art.  49  ustawy   z  dnia   14  czerwca   1960  r.  kodeksu  postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

zawiadamiam

strony i wszystkich zainteresowanych, że dnia 10 kwietnia 2017 r. została wydana decyzja znak sprawy OS.6220.4-9.dś.2016/17.KM  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

"wykonaniu prac regulacyjnych koryta rzeki Moszczenicy, odcinek od km 11+790 do km 15+036 w ramach zadania pn. Moszczenica -regulacja koryta rzeki Moszczenicy wraz z redukcją spadku dna, odcinek od 0+000 do km 23+400".

Decyzja wraz z dokumentacją sprawy, w tym opinie: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi (Postanowienie znale  WOOŚ-1.4242.187.2016.EGr.6)  oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy znak PSSE/ZNS/440/49/5606/2016 są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek, Referat Ochrony Środowiska, pok. Nr 19 w godzinach pracy Urzędu.
Niniejsze zawiadomienie - obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie    w publicznie dostępnym wykazie danych (BIP) Gminy Piątek - http://www.hip.ugpiatekpl/, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Piątek oraz w miejscu inwestycji.

Obwieszczenie (244kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (10 kwietnia 2017)
Opublikował: Marcin Nadolski (21 kwietnia 2017, 09:14:47)

Ostatnia zmiana: Marcin Nadolski (21 kwietnia 2017, 09:24:40)
Zmieniono: błąd w tytule

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 927