Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Piątek

Celem planu gospodarki niskoemisyjnej jest określenie, na podstawie analizy aktualnego stanu gospodarki energetycznej na obszarze gminy Piątek działań zmierzających do redukcji zużycia energii, zwiększenia wykorzystania źródeł odnawialnych, a tym samym przeobrażenia istniejącej gospodarki w gospodarkę niskoemisyjną. Istotnym elementem niniejszego opracowania jest ekologiczna ocena zaplanowanych działań, wraz z określeniem ich efektywności. Działania te przyczynią się do osiągnięcia celów określonych przez Unię Europejską w pakiecie klimatyczno - energetycznym do roku 2020.
Struktura Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Piątek jest następująca:
Część I - Wprowadzenie
Część II - Stan aktualny
Część III - Strategia działania
Część IV - Realizacja założeń programowych
W pierwszej części przedstawiono podstawę prawną i strukturę opracowania oraz wskazano metodykę sporządzania niniejszego opracowania. Omówione zostały uwarunkowania środowiskowe wynikające z dokumentów strategicznych szczebla krajowego, wojewódzkiego jak i lokalnego.
W drugiej części dokumentu opisano aktualny stan poszczególnych komponentów środowiska na terenie gminy Piątek oraz scharakteryzowano infrastrukturę techniczną i komunikacyjną. Zidentyfikowano również najważniejsze obszary problemowe zarządzania energetycznego w gminie oraz stanu środowiska.
W części trzeciej niniejszego opracowania wyznaczono cel strategiczny niniejszego opracowania i działania do realizacji do 2020 roku. Realizacja zaplanowanych zadań przedstawionych w harmonogramie pozwoli na osiągniecie zakładanych celów.
W części czwartej omówiono mechanizmy prawno-ekonomiczne, służące skutecznemu zarządzaniu energetycznemu i ograniczaniu emisji CO2.Wyznaczono wskaźniki monitoringu realizacji Planu, dzięki którym w kolejnych latach możliwe będzie określenie kierunku zmian zachodzących w środowisku i gospodarce gminy.
Niniejszy dokument uwzględnia najważniejsze uwarunkowania środowiskowe wynikające z opracowań strategicznych oraz określa konieczne inwestycje niezbędne do ich wykonania, wskazuje realizatorów poszczególnych działań, a tym samym stanowi trzon zarządzania energetycznego i ograniczania emisji CO2 z terenu gminy Piątek.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Piątek (1120kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Katarzyna Walkowiak, Marcin Milczarek, Jakub Smakulski (28 kwietnia 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (26 maja 2017, 13:21:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 566