Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 15.09.2017 r.

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm. ) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017., poz. 1073 z późn. zm.). zawiadamia,
że w dniu 25.08.2017 r. został złożony wniosek przez firmę T-Mobile Polska S.A., reprezentowaną przez Pana Michała Króla, w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile Polska S.A. nr 26081 - wieży kratowej o wysokości 52,5m wraz z instalacją antenową i infrastrukturą towarzyszącą, linią zasilającą nn na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 265/1 wraz z wewnętrzną drogą dojazdową i przepustem drogowym oraz budowa zjazdu działka 272 z drogi gminnej obręb Orenice, gmina Piątek".

W związku z powyższym informuję się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy w pokoju numer 20 Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego (186kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (15 września 2017)
Opublikował: Marcin Nadolski (18 września 2017, 09:35:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 419