Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi na rok 2018"

Wójt Gminy Piątek, na podstawie Uchwały Nr X/41/11 Rady Gminy Piątek z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Łódź. 2011.246.2587) ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”.

Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 18 października 2017 r. do dnia 30 października 2017 r., w formie wyrażenia uwag i opinii na piśmie na formularzu konsultacji, zamieszczonym, podobnie jak projekt programu, na:
1) stronie internetowej Urzędu Gminy Piątek: www.gminapiatek.nk w zakładce organizacje pozarządowe;
2) w Biuletynie Informacji Publicznej;
3) w siedzibie Urzędu Gminy Piątek, pokój Nr 12.

Wypełniony formularz można przekazać:
1) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Piątek, ul. Rynek 16; 99-120 Piątek
2) osobiście do Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16; 99-120 Piątek, pokój Nr 1,
3) drogą elektroniczną na adres: ksiegowosc2@ugpiatek.pl Zakres konsultacji obejmuje:
    1) Możliwość zapoznania się z projektem programu,
    2) Składanie opinii i uwag,
    3) Rozpatrzenie złożonych opinii i uwag, aktualizacja projektu pod ich kątem,
    4) Przedstawienie ostatecznej wersji programu organizacjom.

Uwagi i opinie, które wpłyną po dniu 30 października 2017 r. nie będą rozpatrywane.


Ogłoszenie (397kB) pdf
Projekt programu (3548kB) pdf
Formularz konsultacji (36kB) word

Protokół (251kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (10 października 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (10 października 2017, 09:01:26)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (3 listopada 2017, 09:27:40)
Zmieniono: dodanie protokołu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 893