Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 7 grudnia 2017 r.

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm. ) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017., poz. 1073 z późn. zm.). zawiadamiam,
że w dniu 17.11.2017 r. został złożony wniosek przez firmę Energa Operator S.A, Oddział w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock reprezentowaną przez Pana Stanisława Ćwirko - Godyckiego, w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie napowietrznej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN-0,4l W związku z powyższym informuję się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy w pokoju numer 20 Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek.

Obwieszczenie (173kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (7 grudnia 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (11 grudnia 2017, 09:02:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 904