OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZGIERZ z dnia 4 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) zawiadamiam strony postępowania, że:

w postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku Zgierz - Piątek tj. od ok. km 19+373 do ok. km 41+848 wraz z rozbudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 702 z drogą wojewódzką Nr 703 i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 703 na odcinku od km 51+112 do km 51+610
w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: WOOŚ.4242.166.2017.AZi z dnia 27 listopada 2017 (data wpływu do tut. Urzędu 01 grudnia 2017 r.) Wójt Gminy Zgierz pismem znak ZŚ.6220.8.2015 z dnia 04.12.2017 r. wezwał Inwestora do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie informuję, że z treścią postanowienia i ze zgromadzoną dokumentacją w sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Zgierz przy ul. Łęczyckiej 4, 95-100 Zgierz, pokój nr 1, tel. (42) 716 25 15 wew. 101 w godzinach pracy Urzędu, tj.: poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 8:00 - 16:00, wtorek w godzinach 8:00- 17:00, w piątek w godzinach 8:00 - 15:00.

Obwieszczenie (280kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Barbara Kaczmarek (4 grudnia 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (12 grudnia 2017, 13:33:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 582