OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZGIERZ z dnia 30 listopada 2017 r.

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) zawiadamiam strony postępowania, że:

w postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku Zgierz - Piątek tj. od ok. km 19+373 do ok. km 41+848 wraz z rozbudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 702 z drogą wojewódzką Nr 703 i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 703 na odcinku od km 51+112 do km 51+610 1).
1) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu w opinii sanitarnej znak PPIS-Zg-ZNS-445/15/383/2017 z dnia 22 listopada 2017 r. (data wpływu do tut. Urzędu Gminy 23 listopada 2017 r.) zaopiniował warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia pod kątem wymagań higienicznych i zdrowotnych w celu uzgodnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Pozostawił bez rozpatrzenia wniosek Wójta Gminy Zgierz w przedmiocie opinii o warunkach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia dla odcinka na terenie gminy Piątek.
2) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy w opinii sanitarnej znak PPIS/ZNS/440/25/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. (data wpływu do tut. Urzędu Gminy 28 listopada 2017 r.) zaopiniował pozytywnie bez zastrzeżeń warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia pod kątem wymagań higienicznych i zdrowotnych.
Jednocześnie informuję, że z treścią postanowienia i ze zgromadzoną dokumentacją w sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Zgierz przy ul. Łęczyckiej 4, 95-100 Zgierz, pokój nr 1, tel. (42) 716 25 15 wew. 101 w godzinach pracy Urzędu, tj.: poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 8:00 - 16:00, wtorek w godzinach 8:00 - 17:00, w piątek w godzinach 8:00 - 15:00.

Obwieszczenie (327kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Barbara Kaczmarek (30 listopada 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (13 grudnia 2017, 09:35:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 889