Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Górki Pęcławskie, Janków-Janówek, Łęka, Pęcławice, Rogaszyn, Orenice...


Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Górki Pęcławskie, Janków-Janówek, Łęka, Pęcławice, Rogaszyn, Orenice  oraz o  przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405, 1566, 1999) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Piątek uchwały Nr XXXVI/189/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Górki Pęcławskie, Janków-Janówek, Łęka, Pęcławice, Rogaszyn, Orenice;
           
Jednocześnie zawiadamiam, iż w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu planu zostanie sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko.
 
Przedmiotem ustaleń planów będzie ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.
 
Każdy ma prawo składać wnioski do planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 20 kwietnia 2018 r.  Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
 
Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres email: ugpiatek@ugpiatek.pl
           
Wnioski powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres składającego, ich przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.
 
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Piątek.
 
Z niezbędną dokumentacją spraw można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Obwieszczenie (289kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (19 marca 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (19 marca 2018, 11:14:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 908