Uchwała nr V/56/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 27 marca 2018 roku

w sprawie opinii dotyczącej możliwości wykupu obligacji emitowanych przez Gminę Piątek
z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Na podstawie art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 561) i art. 91 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r,, poz. 2077) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:
1. Roman Drozdowski - przewodniczący
2. Krzysztof Kozik - członek
3. Tomasz Karwicki - członek
uchwała, co następuje:

opiniuje pozytywnie możliwość wykupu przez Gminę Piątek, w latach 2021 - 2032, obligacji planowanych do emisji w roku 2018 w kwocie 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych), z przeznaczeniem na finansowanie planowanego w 2018 roku deficytu budżetu Gminy Piątek oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, przy założeniu realizacji przez Gminę założeń przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej.

Uchwała nr V/56/2018 (1611kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Roman Drozdowski (27 marca 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (6 kwietnia 2018, 10:16:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 838