Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U z 2016 poz. 1817 ze zm.) Wójt Gminy Piątek przedkłada Radzie Gminy Piątek sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017.
Władze Gminy współpracują z organizacjami pozarządowymi poprzez wspieranie wykonania zadań publicznych z obszarów wymienionych w programie współpracy. Projekt programu współpracy Gminy Piątek po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z Uchwałą Nr X/41/11 Rady Gminy Piątek z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Łódź. 2011.246.2587) został przyjęty Uchwałą Nr XI/63/15 Rady Gminy Piątek z dnia 16 listopada 2016 roku.

Program współpracy wyznacza zadania umożliwiające zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, pozwala także dysponować środkami publicznymi na dofinansowanie zadań realizowanych przez NGO.

Sprawozdanie (1034kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (6 kwietnia 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (9 kwietnia 2018, 10:46:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 821