Obwieszczenie Wójta Gminy Zgierz z dnia 11.04.2018 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), zwanego dalej Kpa, w Związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.)
zawiadamiam strony postępowania, że:
w postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku Zgierz - Piątek tj. od ok. km 19+373 do ok. km 41+848 wraz z rozbudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 702 z drogą wojewódzką Nr 703 i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 703 na odcinku od km 51+112 do km 51+610
w dniu 04 kwietnia 2018 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi złożył wystąpił z wnioskiem o zawieszenie postępowania (wszczętego na jego wniosek) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wyżej wskazanego przedsięwzięcia.
W świetle art. 98 § 1 Kpa, organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu. Zgodnie z art. 28 Kpa, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
W związku z powyższym, strony przedmiotowego postępowania mogą wnosić sprzeciw wobec jego zawieszenia. Sprzeciw należy wnieść w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia, o którym mowa w art. 49 Kpa. Jeżeli w tym terminie żadna ze stron postępowania nie złoży sprzeciwu tut. organ uzna, że został dopełniony warunek określony w przepisie art. 98 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego i wyda postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania.

Jednocześnie informuję, że ze zgromadzoną dokumentacją w sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Zgierz przy ul. Łęczyckiej 4, 95-100 Zgierz, pokój nr 1, tel. (42) 716 25 15 wew. 101 w godzinach pracy Urzędu, tj.: poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 8:00 - 16:00, wtorek w godzinach 8:00 - 17:00, w piątek w godzinach 8:00 - 15:00.

Treść obwieszczenia (3933kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Barbara Kaczmarek (11 kwietnia 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (17 kwietnia 2018, 13:38:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 495