Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia z dnia 24.04.2018 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia

Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 10, art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)
zawiadamiam
strony i wszystkich zainteresowanych, że dnia 24 kwietnia 2018 r. została wydana decyzja znak sprawy OS.6220.2-10.dś.2018.KM o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:  „Centrum magazynowo-produkcyjne z częściami biurowo-socjalnymi i infrastrukturą towarzyszącą - lokalizacja: gin. Piątek, woj. łódzkie: działki ewid.: 88, 89, 90, 91; obręb: 0002 - Bielice; jednostka ewid.: Piątek[ 100406 2] działki ewid.: 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154; obręb: 0016 - ŁĘKA; jednostka ewid.: Piątek [100406 2].

Decyzja wraz z dokumentacją sprawy, w tym opinie: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi (znak: WOOŚ.4220.150.2018.PJe.2; Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy znak: PPIS/ZNS/440/3/1150/18; Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: WA.ZZO.5.435.614.2018.BCz , są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek, Referat Ochrony Środowiska, pok. Nr 19 w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze zawiadomienie - obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych (BIP) Gminy Piątek - http://www.bip.ugpiatek.pl/, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Piątek oraz w miejscu inwestycji.

Treść zawiadomienia (257kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (24 kwietnia 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (24 kwietnia 2018, 14:53:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 508