Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 28.05.2018 r.

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm. ) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017., poz. 1073 z późn. zm.).
zawiadamiam
że w dniu 22.05.2018 r. został złożony wniosek przez firmę Energa Operator S.A, Oddział w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płocka reprezentowaną przez Pana Wiesława Golisa, w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie linii elektroenergetycznej kablowej 15kV wykonanej kablem 3xlxXRUHAKXS 120/25 mm2 około 144 m przebiegającej przez działkę o numerze: 574 oraz stacji transformatorowej 15/0,4kV na działce nr 574 i linii napowietrznej niskiego napięcia na działkę nr 482 (droga powiatowa) w miejscowości Balków gm. Piątek obręb 0001 Balków."

W związku z powyższym informuję się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy w pokoju numer 20 Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek.

Treść obwieszczenia (188kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (28 maja 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (29 maja 2018, 12:48:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 777