Obwieszczenie Wójta Gminy Piątek z dnia 20.08.2018 r.


Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o opracowaniu „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Piątek”.

Celem głównym opracowania ww. dokumentu jest analiza aktualnych potrzeb energetycznych
i sposobu ich zaspokajania na terenie gminy, określenie przyszłego zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz wskazanie źródeł pokrycia zapotrzebowania energii do 2032 roku, z uwzględnieniem planowanego rozwoju gminy.
Niniejsze opracowanie, zgodnie z art. 19 ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 755 ze zm.) zawiera:
- Ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
- Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych,
- Możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii,
z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła, wytarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych,
- Możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej
w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej,
- Zakres współpracy z innymi gminami.

Na podstawie analizy obecnego i przyszłego stanu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe w Gminie Piątek sformułowano możliwe sposoby racjonalizacji użytkowania paliw i energii.

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 art. 58 ust. 1 pkt 2 oraz w związku z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego projektu.
Z treścią projektu można zapoznać się w Urzędzie Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek,
a także na stronie na stronie internetowej gminy: www.gminapiatek.pl i www.bip.ugpiatek.pl

Uwagi i wnioski do ww. dokumentu można składać w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia tj. od dnia 20.08.2018 r. do dnia 11.09.2018 r.
- w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek,
- ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Piątek, w godzinach pracy Urzędu,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres:  budownictwo@ugpiatek.pl
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Piątek.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Piątek oraz poprzez  zamieszczenie na stronie internetowej www.gminapiatek.pl i www.bip.ugpiatek.pl

W przedmiotowej sprawie nie jest prowadzone postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko.
 
Wójt Gminy Piątek
/-/ mgr Krzysztof Lisiecki

Założenia do planu zaopatrzenia... (2461kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (20 sierpnia 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (20 sierpnia 2018, 12:26:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 635