Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 29.08.2018 r.

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm. ) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017., poz. 1073 z późn. zm.). zawiadamiam

że w dniu 06.08.2018 r. został złożony wniosek przez firmę Panattoni Europę Sp. z o.o., ul. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa reprezentowaną przez Pana Tomasza Knapa, w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie kanalizacji deszczowej i przebudowie rowu dla odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu Centrum Produkcyjno - Magazynowego w miejscowościach Bielice i Łęka w Gminie Piątek".

W związku z powyższym informuję się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy w pokoju numer 20 Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek.

Obwieszczenie (172kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (29 sierpnia 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (29 sierpnia 2018, 10:42:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 602