Obwieszczenie z dnia 29.08.2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm. ) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017., poz. 1073 z późn. zm.). zawiadamiam

że w dniu 02.08.2018 r. został złożony wniosek przez firmę Energa Operator S.A, Oddział w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock reprezentowaną przez Pana Stanisława Ćwirko - Godyckiego, w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie nowej linii kablowej nN 0,4kV ze złączem kablowo - pomiarowym, nowej linii kablowej SN 15kV, budowy stacji transformatorowej SN/nN oraz przebudowy istniejącego słupa SN 15kV w miejscowości Goślub-Osada gm. Piątek na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 304/1, 297, 138/2".

W związku z powyższym informuję się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy w pokoju numer 20 Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek.

Obwieszczenie (184kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (29 sierpnia 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (30 sierpnia 2018, 14:43:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 600