Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 12.09.2018

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm. ) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017., poz. 1073 z późn. zm.).
zawiadamiam

że w dniu 12.07.2018 r. został złożony wniosek przez firmę Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź reprezentowaną przez Panią Ewelinę Muszyńską, w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 315/180/125/90/63/40 na działkach o nr ewid. 170, 173, 174/1 obr. Bielice, 156, 371 obr. Łęka, 220, 88/3, 165, 164/1 obr. Pokrzywnica, 858/4, 858/3, 858/1, 730/6, 730/8, 730/7, 730/4, 730/3, 767/1, 473/1, 766/3, 766/5, 765/2, 766/4, 765/1, 730/2, 814, 768/5, 869, 768/2, 848/2, 371, 368/7, 368/5, 23, 557, 872/7, 871/1, 876, 473/3, 767/4 i 767/3 obr. Piątek, gm. Piątek."

W związku z powyższym informuję się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy w pokoju numer 20 Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek.

Obwieszczenie (194kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (12 września 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (13 września 2018, 14:19:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 596