Ogłoszenie Wójta Gminy Piątek w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”

Wójt Gminy Piątek, na podstawie Uchwały Nr X/41/ll Rady Gminy Piątek z dnia 30 czerwca 201 lr. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Łódź. 2011.246.2587) ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu „ Programu Współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”.
Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 20 września 2018r. do dnia 2 października 2018r. w formie wyrażenia uwag i opinii na piśmie na formularzu konsultacji, zamieszczonym, podobnie jak projekt programu, na:
1. stronie internetowej Urzędu Gminy Piątek: www, gminapiatek.pl w zakładce organizacje pozarządowe;
2. w Biuletynie Informacji Publicznej;
3. w siedzibie Urzędu Gminy Piątek, pokój nr 21.

Wypełniony formularz można przekazać:
1. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Piątek, ul. Rynek 16; 99-120 Piątek,
2. osobiście do Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16; 99-120 Piątek, pokój nr 1,
3. drogą elektroniczną na adres: go@uupiatek.pl

Zakres konsultacji obejmuje:
1. Możliwość zapoznania się z projektem programu,
2. Składanie opinii i uwag
3. Rozpatrzenie złożonych opinii i uwag, aktualizacja projektu pod ich kontem,
4. Przedstawienie ostatecznej wersji programu organizacjom.

Uwagi i opinie, które wpłyną po dniu 2 października 2018r. nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie (2487kB) pdf
Formularz konsultacyjny (12kB) word

metryczka


Wytworzył: Krysztof Lisiecki (12 września 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (17 września 2018, 07:54:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2535