Protokół z przeprowadzonych konsultacji Programu Współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi...

Zgodnie z Uchwałą Nr X/41/ll Rady Gminy Piątek z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Łódź. 2011.246.2587), w dniu 12 września br. Wójt Gminy Piątek ogłosił konsultacje społeczne „Projektu Programu Współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.” Materiały związane z przedmiotem konsultacji dostępne były:
- na stronie internetowej Urzędu Gminy - www.gminaniatek.pk w zakładce Organizacje Pozarządowe,
- w Biuletynie Informacji Publicznej,
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Piątek.

Uwagi do projektu Programu można było przesyłać w dniach od dnia 20 września 2018 r. do dnia 02 października 2018 r., za pośrednictwem poczty, elektronicznie na adres go@ugpiatek.pl lub osobiście składać w siedzibie Urzędu Gminy.

W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag i opinii do przedstawionego do konsultacji projektu programu współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 r.
Protokół podaje się do publicznej wiadomości. Na tym protokół zakończono.

Protokół (245kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (3 października 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (4 października 2018, 09:54:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 552