Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 26.10.2018 r.

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm. ) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017., poz. 1073 z późn. zm.).
zawiadamiam

iż firma P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, reprezentowana przez Pana Pawła Ponikowskiego, wnioskiem z dnia 28.02.2017 r. (wpływ do Urzędu 01.03.2017 r.),uzupełnionym pismem z dnia 9 października 2018r. (wpływ do Urzędu 11.10.2018r.) zwróciła się o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „LCZ4402A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wewnętrzną linią zasilającą na działce o nr ewid. 119 obr. Sypin-Borowiec, gm. Piątek.”

W związku z powyższym informuję się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy w pokoju numer 20 Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek.

Obwieszczenie (185kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (26 października 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (5 listopada 2018, 09:18:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 598