Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia z dnia 20.11.2018

Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 10, art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.)
zawiadamiam
strony i wszystkich zainteresowanych, że dnia 06 listopada 2018 r. została wydana decyzja znak sprawy OS.6220.2-12.dś.2018.KM o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Piątek”, na działkach o numerach 173/3 i 174/3 w obrębie Łęka, gin. Piątek.

Decyzja wraz z dokumentacją sprawy, w tym opinie: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi (znak:WOOŚ.4220.77.2018.MGa.3; Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lodzi znak: PWIS.NSOZNS.9022.2.4.2018.DW.SK; Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody polskie znak: WA.ZZŚ.5.436.764.2018.JH, są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek, Referat Ochrony Środowiska, pok. Nr 19 w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych (BIP) Gminy Piątek - http://www.bip.ugpiatek.pl/, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Piątek oraz w miejscu inwestycji.

Zawiadomienie (219kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (20 listopada 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (29 listopada 2018, 10:29:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 913