Obwieszczenie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu z dnia 28.11.2018 r.

Zgodnie z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j Dz. U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.), stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz. U. 2017, 1257) zawiadamia się, że została wydana - na rzecz Panattoni Europ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Placu Europejskim 1 po rozpatrzeniu wniosku wniesionego do tutejszego organu przez upełnomocnionego do występowania w imieniu i na rzecz wnioskodawcy Pana Tomasza Knapa reprezentującego Pracownię Projektowo-lnwestycjną „FORMA" z siedzibą w Łodzi przy ulicy Szczanieckiej 25/8 (Biuro Łódź ulica Piotrkowska 276) wydana

przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu decyzja znak: WA.ZUZ.5.421.1.301.2018.PK udzielające pozwolenia wodnoprawnego wykonanie urządzenia wodnego, przebudowę istniejącej sieci drenarskiej oraz usługę wodną w ramach projektowanej inwestycji zatytułowanej „Centrum produkcyjno-magazynowe z częściami socjalno-bytowymi i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Bielice i Łęka, gm. Piątek, pow. łęczycki"

Z treścią wydanego postanowienia oraz przedmiotową dokumentacją zgromadzoną w sprawie można zapoznać się w siedzibie Zarządu Zlewni w Łowiczu zlokalizowanej w Łowiczu przy ulicy Nowej 5 (99-400), w godzinach 855-1655.
Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie (242kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Artur Rychlewski (28 listopada 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (13 grudnia 2018, 08:16:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 788