Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn:

„Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 315/180/125/90/63/40 na działkach o nr ewid. 170, 173, 174/1 obr. Bielice, 156, 371 obr. Łęka, 220, 88/3, 165, 164/1 obr. Pokrzywnica, 858/4, 858/3, 858/1, 730/6, 730/8, 730/7, 730/4, 730/3, 767/1, 473/1, 766/3, 766/5, 765/2, 766/4, 765/1, 730/2, 814, 768/5, 869, 768/2, 848/2, 371, 368/7, 368/5, 23, 557, 872/7, 871/1, 876, 473/3, 767/4 i 767/3 obr. Piątek, gm. Piątek.”
Postępowanie prowadzone jest na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź reprezentowanej przez Panią Ewelinę Muszyńską.

Informuje, iż zgromadzony materiał dowodowy daje podstawę do wydania decyzji.
Jednocześnie informuję o prawie do zapoznania się z aktami postępowania oraz wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także do złożenia dodatkowych wyjaśnień mogących mieć znaczenie w sprawie.

Strony mogą wypowiedzieć w sprawie oraz zapoznać się z aktami spraw}' w Urzędzie Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek, w pokoju numer 20, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Ponadto informuje, iż na mocy art. 36 w związku z art. 37 Kpa na niezałatwienie spraw}' w terminach przewidzianych w kodeksie przysługuje stronie prawo do wniesienia ponaglenia.

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego (239kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (12 grudnia 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (13 grudnia 2018, 14:56:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 249