Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 13.12.2018 r.

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018., poz. 1945).
zawiadamiam
 
że w dniu 01.10.2018 r. został złożony wniosek przez firmę T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa reprezentowana przez Pana Tomasza Maja, w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile Polska S.A. SB26774 Witów wraz z infrastrukturą towarzyszącą" na terenie działki o numerze ewidencyjnym 153 w obrębie geodezyjnym Witów, Gmina Piątek.

W związku z powyższym informuję się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy w pokoju numer 20 Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek.

Obwieszczenie (170kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (13 grudnia 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (17 grudnia 2018, 09:59:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 591