Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa z dnia 20.12.2018 r.

Wójt Gminy Piątek na podstawie art. 33 oraz 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm./, zwanej dalej ustawą ooś, informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : „Budowie dwóch obiektów inwentarskich do chowu brojlerów kurzych o łącznej obsadzie 454,4 DJP polegającego na budowie dwóch kurników o obsadzie 56 800sztuk (227,2 DJP) każdy wraz z infrastrukturą techniczną w postaci: instalacji wodociągowej, szamba na ścieki socjalne, instalacji grzewczej (propan-butan), sześciu silosów paszowych, instalacji energetycznej, instalacji wentylacyjnej na dz. nr ewid. 44/2 obręb 31 Sladków Podleśny gmina Piątek”, wszczętym w dniu 12 marca 2018 roku, na wniosek - Przybysza Bogdana zam. Sladków Podleśny 5, 99-120 Piątek.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy ooś Wójt Gminy Piątek, jako organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji, uzgodnił warunki jej realizacji z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lodzi oraz zasięgnął opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu.

Zgodnie z art. 29 ustawy ooś każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Na podstawie art. 30 oraz art. 79 ustawy ooś organ administracji właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, pokój nr 19, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu. Ponadto, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 7 ustawy ooś informuje o możliwości składania uwag i wniosków w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska pokój nr 19 Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, telefon: 24 722-12-39 w terminie 30 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 34 i 35 ustawy ooś uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego wyżej terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem władnym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Piątek.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Piątek: http:/Av>vwJ)ip.u<;piatek.pl/, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Piątek ul. Rynek 16 oraz w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia (tablica ogłoszeń sołectwa Śladków Podleśny).

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa (335kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (20 grudnia 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (20 grudnia 2018, 09:47:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 579