Informacja Starosty Łęczyckiego w sprawie możliwości składania wniosków o ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie - Piekary

Na podstawie art. 8c ust, 2 w związku z art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 703), Starosta Łęczycki informuję wszystkich właścicieli gospodarstw rolnych lub ich następców prawnych, którzy posiadają gospodarstwa rolne i nieprzerwanie przez okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. faktycznie korzystały ze wspólnoty gruntowej wsi Piekary, obejmującą działki ewidencyjne nr 118, 227 położone w obrębie Piekary gmina Piątek, o możliwości składania wniosków o ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz wykazu obszaru gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.

Wniosek, o którym mowa powyżej powinien zawierać:
1) imię i nazwisko osoby fizycznej albo firmę osoby prawnej uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a;
2) nazwę miejscowości, w której położone jest gospodarstwo rolne uprawnionego do udziału we wspólnocie gruntowej, o którym mowa w art. 6a;
3) wskazanie adresu do doręczeń.

We wniosku, o którym mowa w art. 8c ust. 1, wskazuje się dowody, które świadczą:
1) o spełnieniu warunków do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej.

Wnioski należy składać do Starosty Łęczyckiego na adres Starostwa Powiatowego w Łęczycy PI. T. Kościuszki 1,99-100 Łęczyca.

Termin składania wniosków zgodnie z art. 8c ust. 4, nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 8c ust. 2, przy czym termin ten liczy się od dnia wywieszenia tej informacji w starostwie powiatowym, dlatego ustala się go na dzień 31 stycznia 2020 r.

Informacja Starosty (450kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Anna Arkuszewska-Gomulak (27 grudnia 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (3 stycznia 2019, 09:27:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 614