Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 04.01.2019

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018., poz. 1945).

Zawiadamiam

że w dniu 12.12.2018 r. został złożony wniosek przez firmę Energa Operator S.A.- Oddział w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock reprezentowana przez Pana Krzysztofa Zduńczyka, w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie linii napowietrznej średniego napięcia SN, linii kablowej średniego napięcia SN, stacji transformatorowej słupowej SN/nN, linii kablowej niskiego napięcia nN, rozdzielnicy kablowej szafowej" na działkach o nr ewid. 380/1, 705 obr. Konarzew, gm. Piątek.

W związku z powyższym informuję się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy w pokoju numer 20 Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek.

Obwieszczenie (180kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (4 stycznia 2019)
Opublikował: Marcin Nadolski (9 stycznia 2019, 09:25:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 574