Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Wójt Gminy Piątek na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 tj.) oraz Uchwały Nr XLIII/233/18 Rady Gminy Piątek z dnia 10 października 2018  r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

1. Rodzaj zadania: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Piątek”.
Celem konkursu ofert jest wspieranie działań sportowych mających na celu upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców, szczególnie wśród dzieci i młodzieży poprzez:
1) organizowanie imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych na terenie gminy i udział
 w imprezach sportowych na terenie gminy i poza nią,
2) organizowanie zawodów, rozgrywek i turniejów o różnym zasięgu,
3) szkolenie dzieci i  młodzieży w celu wszechstronnego rozwoju i podnoszenia poziomu jej sprawności fizycznej i umysłowej,
4) współzawodnictwo szkół i aktywizacja środowisk młodzieżowych w dziedzinie kultury fizycznej
 i sportu,
5) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych,
6) promocję aktywnego i zdrowego stylu życia poprzez ruch,
7) stworzenie warunków do czynnego i nieodpłatnego uprawiania różnych dyscyplin sportu.
 
2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania oraz termin realizacji zadania
Na realizację ofert wyłonionych w konkursie budżet gminy przewiduje dotację w wysokości 50.000,00 zł.
Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r.
W 2018 r. na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu organizacji pozarządowej przekazano 40.000,00 zł.

Ogłoszenie o konursie (1312kB) pdf  

Ogloszenie o wynikach konursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r. (206kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (18 stycznia 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (18 stycznia 2019, 11:42:27)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (14 lutego 2019, 09:11:47)
Zmieniono: dodanie informacji o wyniku konkursu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 621