Zawiadomienie Wójta Gminy Piątek o zakończeniu postępowania administracyjnego - 22.01.2019 r.

Odnosząc się do ogólnej zasady czynnego udziału stron w postępowaniu , o której mowa w art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 72 ust.l ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 zc zm.)

Wójt Gminy Piątek zawiadamia strony postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

Budowa dwóch obiektów inwentarskich do chowu brojlerów kurzych o łącznej obsadzie 454,4 DJP polegającego na budowie dwóch kurników o obsadzie 56 800sztuk (227,2 DJP) każdy wraz z infrastrukturą techniczną w postaci: instalacji wodociągowej, szamba na ścieki socjalne, instalacji grzewczej (propan-butan), sześciu silosów paszowych, instalacji energetycznej, instalacji wentylacyjnej na dz. nr ewid. 44/2 obręb 31 Sladków Podleśny gmina Piątek”,
że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w powyższej sprawie i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego.

Zawiadomienie (320kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (22 stycznia 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (22 stycznia 2019, 14:21:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 577