Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa chodników w centrum wsi w miejscowości Piatek

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Piątek, 99-120 Piątek, ul. Rynek 16,

tel. 024 722-16-11;, fax 722-19-09,

 

OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EURO, na podstawie art. 10 ust.1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.).

ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: www.bip.ugpiatek.pl

Specyfikację i warunków zamówienia Zamawiający przekaże w terminie 5 dni od daty otrzymania wniosku o jej przekazanie. Opłata za przekazanie SIWZ wynosi 50,00 zł.

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.       Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: „Przebudowa chodników w centrum wsi w miejscowości Piątek”

2.        Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

3.        Miejsce wykonania: Gm. Piątek

4.         Opis:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa chodników w centrum wsi w miejscowości Piątek:

a)      ulica Szkolna: ułożenie chodników z kostki brukowej betonowej grubości 6cm i na wjazdach gr. 8cm w ilości 648m2, obrzeży betonowych w ilości 355,20m i krawężników betonowych w ilości 360,0m

b)      ulica Jana Pawła II: ułożenie chodników z kostki brukowej betonowej grubości 6cm w ilości 425m2, obrzeży betonowych w ilości 226,0m i krawężników betonowych w ilości 250,0m

c)      ulica Kościelna: ułożenie chodników z kostki brukowej betonowej grubości 6cm w ilości 925m2, obrzeży betonowych w ilości 365,0m i krawężników betonowych w ilości 370,0m

d)      ulica Szpitalna: ułożenie chodników z kostki brukowej betonowej grubości 6cm w ilości 500m2, obrzeży betonowych w ilości 290,0m i krawężników betonowych w ilości 250,0m

e)      ulica Strażacka: ułożenie chodników z kostki brukowej betonowej grubości 6cm w ilości 212,50m2, obrzeży betonowych w ilości 84,50m i krawężników betonowych w ilości 85,0m

f)       ulica Nadrzeczna: ułożenie chodników z kostki brukowej betonowej grubości 6cm w ilości 165,0m2, obrzeży betonowych w ilości 104,50m i krawężników betonowych w ilości 110,0m

g)      ulica Belwederska: ułożenie chodników z kostki brukowej betonowej grubości 6cm w ilości 985,0m2, obrzeży betonowych w ilości 396,50m i krawężników betonowych w ilości 394,0m

h)      ulica Konarskiego: ułożenie chodników z kostki brukowej betonowej grubości 6cm w ilości 555,0m2, obrzeży betonowych w ilości 160,0m i krawężników betonowych w ilości 370,0m

 

5.        Wspólny słownik zamówień (CPV): 45233222-1

6.        Wielkość: powyżej 60000 EURO

 

CZY DOPUSZCZA SIĘ ZŁOŻENIE OFERTY CZĘŚCIOWEJ: Nie.

CZY DOPUSZCZA SIĘ ZŁOŻENIE OFERTY WARIANTOWEJ: Nie.

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

ETAP I (przebudowa chodnika przy ul. Szkolnej) - do dnia 30.03.2007r

ETAP II (wykonanie pozostałego zakresu) – do dnia 30.06.2007r

 

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:

1)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj. prowadzą działalność w zakresie wykonywania tego typu robót.

2)       posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia tj.:

a)      wykonali w okresie ostatnich pięciu lat minimum dwa zamówienia o wartości nie mniejszej niż 150.000 zł. każde, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączą dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie;

b)       dysponuje kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie budowy dróg, który jest wpisany na listę członków Okręgowej Izby inżynierów Budownictwa i jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.

3)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia,

4)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana będzie przez Zamawiającego na podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów stosując formułę „spełnia – nie spełnia”

 

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a)      aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji  działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

d)      wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, - wg załącznika nr 3

c)      wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności – wg załącznika nr 4

d)      dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia tj.: kserokopie uprawnień budowlanych do kierowania robotami w wymaganych specjalnościach, kserokopie aktualnych zaświadczeń, że ww. osoby są członkami Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000r o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz, że są one ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.

e)      oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy  - wg załącznika nr 5.

 

 

INFORMACJA NA TEMAT WADIUM:

Zamawiający wymaga  wraz ze składaniem oferty wniesienie wadium w wysokości 8.000,00 zł. (słownie: osiem tysięcy złotych)

 

 

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:

Kryteria oceny ofert: najniższa cena – 100%.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.       Termin składania ofert: 26.01.2007r godzina 10:00.

2.       Miejsce: Gmina Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek

3.       Otwarcie ofert: dnia 26.01.2007r godz. 10:30

 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

INFORMACJE NA TEMAT UMOWY RAMOWEJ

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

 

INFORMACJA O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZONE DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW:

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego system

 

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA:

 Zamawiający nie będzie dokonywał wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

NIE          TAK    X

Jeśli tak, wskazać projekt/ program:

Tak – projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Sekcji Orientacji i Gwarancji Rolnej, realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Restrukturyzacji i Modernizacji sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów wiejskich 2004-2006”.

Priorytet 2 – Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie 2.3 – Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Data ZAMIESZCZENIA niniejszego ogłoszenia 15/12/2006

 

 

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający:

Gmina Piątek, 99-120 Piątek, ul. Rynek 16

 

z dniem zamieszczenia ogłoszenia tj. 15/12/2006r wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego dla przedmiotu zamówienia pn.:

 

„Przebudowa chodników w centrum wsi w miejscowości Piątek”

 

Osoba do kontaktów - Jerzy Rydczak tel. (024) 722-16-11

 

 

Pliki do pobrania:
1. Ogłoszenie o zamówieniu ogłoszenie.doc (59kB) word
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia specyfikacja.doc (208kB) word
3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robó specyfikacja tech..pdf (349kB) pdf
4. Kosztorysy ofertowe - nakładcze Szkolna.doc (130kB) word Jana Pawła II.doc (130kB) word Kościelna.doc (133kB) word Szpitalna.doc (131kB) word Strażacka.doc (132kB) word Nadrzeczna.doc (132kB) word Belwederska.doc (132kB) word Konarskiego.doc (132kB) word

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (15 grudnia 2006)
Opublikował: Filip Bartosiak (15 grudnia 2006, 12:54:55)

Ostatnia zmiana: Filip Bartosiak (15 grudnia 2006, 13:16:10)
Zmieniono: dodano tytuł

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2850