Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie linii kablowej niskiego napięcia nN oraz kablowej szafki pomiarowej”


Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018., poz. 1945).
zawiadamiam
że w dniu 07.01.2019 r. został złożony wniosek przez firmę Energa Operator S.A.- Oddział w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock reprezentowana przez Pana J. Antczaka, w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie linii kablowej niskiego napięcia nN oraz kablowej szafki pomiarowej” na działkach o nr ewid. 199, 200, 201/1 i 201/2, obr. Pokrzywnica, gm. Piątek.

W związku z powyższym informuję się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy w pokoju numer 20 Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek.

Obwieszczenie (166kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (5 lutego 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (6 lutego 2019, 11:12:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 201