Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia 07.02.2019

Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 10, art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam

strony i wszystkich zainteresowanych, że dnia 07 lutego 2019 r. została wydana decyzja znak sprawy OS.6220.3-29.dś.2018/2019.KM o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa dwóch obiektów inwentarskich do chowu brojlerów kurzych o łącznej obsadzie 454,4 DJP polegającego na budowie dwóch kurników o obsadzie 56 800sztuk (227,2 DJP) każdy wraz z infrastrukturą techniczną w postaci: instalacji wodociągowej, szamba na ścieki socjalne, instalacji grzewczej (propan-butan), sześciu silosów paszowych, instalacji energetycznej, instalacji wentylacyjnej na dz. nr ewid. 44/2 obręb 31 S/adków Podleśny gmina Piątek”.

Decyzja wraz z dokumentacją sprawy, w tym opinie: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lodzi (znak: WOOŚ.4221.110.2018. MŁo.3; Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy znak: PPIS/ZNS/440/6/3970/2018; Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody polskie znak: WA.RZŚ.436.1.267.2018.RZGW.JC.2 PGW WP; Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: RŚVI.7220.12.2018. EŁ, są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek, Referat Ochrony Środowiska, pok. Nr 19 w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych (B1P) Gminy Piątek - http://www.bip.ugpiatek.pl/, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Piątek oraz w miejscu inwestycji.

Zawiadomienie (257kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (7 lutego 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (11 lutego 2019, 10:27:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 561