Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 22.03.2019 r.

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm. ) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2019., poz. 1945 z późn. zm.).
zawiadamiam
że w dniu 14.03.2019 r. został złożony wniosek przez firmę Energa Operator S.A, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk reprezentowaną przez Pana Andrzeja Kochanowskiego, w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:   „Budowie przyłącza   kablowego niskiego napięcia nN-0,4kV ze złączem
kablowo-pomiarowym, budowy linii kablowej średniego napięcia SN-15kV, budowy stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4kV w miejscowości Goślub-Osada gm. Piątek działka 304/2".

W związku z powyższym informuję się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy w pokoju numer 20 Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek.

Obwieszczenie (190kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (22 marca 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (22 marca 2019, 12:54:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 612