Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)
zawiadamiam,
że na wniosek z dnia 19.11.2018 r. (wpływ do Zarządu Zlewni w Łowiczu 19.11.2018 r.) Pana Michała Szymczaka - reprezentującego Społeczny Komitet Odbudowy Ujęć Wodnych w miejscowości Pokrzywnica i Boguszyce dotyczący ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego m.in. na pobór wód powierzchniowych do nawodnień deszczownianych (z rzeki Moszczenicy)  udzielonego decyzją Starosty Łęczyckiego z dnia 20.04.2009 r., znak:
ROS6224-IV/25/2009 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania tego pozwolenia.

Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Młynarska 2, pokój nr 103 i może być udostępniona do wglądu stronom postępowania w godz. 7:00 - 15:00 (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym).
Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im zapoznanie się z zebranymi materiałami, wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać w miejscu wyżej wskazanym w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu, ul. Nowa 5 i umieszczono w BIP na stronie www.wodypolskie.gov. pl.

Zawiadomienie (261kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Artur Rychlewski (8 kwietnia 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (11 kwietnia 2019, 10:38:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 677