INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) informuję, że na wniosek firmy ENERGA - OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk z dnia 27.03.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
 - wykonanie urządzeń wodnych: zbiornika infiltracyjno-odparowującego, wylotu kanalizacji deszczowej do projektowanego zbiornika infiltracyjno-odparowującego oraz drenażu kanałów kablowych,
- usługę wodną - odprowadzanie wód opadowych do urządzenia wodnego - zbiornika infiltracyjnego oraz odprowadzanie wód do gruntu na działkach o nr ewid. 173/3 i 174/3, obręb 0016 Łęka, gm. Piątek, powiat łęczycki, woj. łódzkie.

W związku z powyższym, mając na uwadze normę prawną odtwarzaną z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, aby zapewnić stronom czynny udział w każdym studium postępowania, a przed wydaniem decyzji, umożliwić wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni we Włocławku, z siedzibą ul. Okrzei 74a, 87-800 Włocławek, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, pok. nr 222, w godz. 700 - 1500. Ze względów organizacyjnych proszę o wcześniejszą informację telefoniczną (54 230-20-54) o fakcie przybycia celem zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym.

Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. prawo wodne ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2269 z późn. zm), powyższe podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych urzędów - Urzędu Gminy Piątek.
W związku z powyższym, proszę Wójta Gminy Piątek o umieszczenie ww. zawiadomienia na okres 14 dni oraz powiadomienie o powyższym Zarząd Zlewni we Włocławku.

Informacja o wszczęciu postępowania (338kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Artur Rychlewski (26 kwietnia 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (7 maja 2019, 12:39:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 551