Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Przebudowie rowu R-A i dopływającego do niego rowu R-A/l, usytuowanych na terenie leśnictwa Gieczno...

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018., poz. 1945 z późn. zm.).
zawiadamiam

że w dniu 03.04.2019 r. został złożony wniosek przez Pana Ireneusza Kujawę działającego w imieniu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Grotniki w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Przebudowie rowu R-A i dopływającego do niego rowu R-A/l, usytuowanych na terenie leśnictwa Gieczno obejmującą pogłębienie i ukształtowanie dna i skarp rowów z umocowaniem dna rowu R-A narzutem kamiennym w płotkach faszynowych na odcinku od km 0+709 km do km 0+710 oraz na odcinku od km 1+884 do km 1+890, przywrócenie funkcji obszarom mokradłowym poprzez powierzchniowe odmulenie warstwą śr. 40 cm obszaru usytuowanego w dolinie rowu R-A na odcinku od km 0+714 do km 0+815 wraz z wykonaniem przelewu powierzchniowego, rozbiórkę istniejącego i budowę nowych przepustów usytuowanych na rowie R-A oraz wykonanie na rowie r-A czterech zastawek trapezowych i progu faszynowo - kamiennego" na działkach o nr ewid. 144, 145,147, 148,151 obr. RSP Gieczno, gm. Piątek.

W związku z powyższym informuję się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy w pokoju numer 20 Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek.

Obwieszczenie (224kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (2 maja 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (8 maja 2019, 08:46:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 231