Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U z 2018 poz. 450 tj.) Wójt Gminy Piątek przedkłada Radzie Gminy Piątek sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018.

Władze Gminy współpracują z organizacjami pozarządowymi poprzez wspieranie wykonania zadań publicznych z obszarów wymienionych w programie współpracy. Projekt programu współpracy Gminy Piątek po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z Uchwałą Nr X/41/ll Rady Gminy Piątek z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Łódź. 2011.246.2587) został przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/174/17 Rady Gminy Piątek z dnia 08 listopada 2017 roku.
Program współpracy wyznacza zadania umożliwiające zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, pozwala także dysponować środkami publicznymi na dofinansowanie zadań realizowanych przez NGO.

Celem głównym współpracy było zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy oraz kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między gminą i organizacjami pozarządowymi.(...)

Sprawozdanie (984kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (24 maja 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (24 maja 2019, 08:14:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 220