Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie elektroenergetycznej sieci kablowej i napowietrznej ...

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018., poz. 1945 z późn. zm.).
zawiadamiam
że w dniu 10.06.2019 r. został złożony wniosek przez Pana Jarosława Woźnica działającego w imieniu Energa - Operator s.a. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie elektroenergetycznej sieci kablowej i napowietrznej SN 15kV oraz rozbiórce istniejącej sieci napowietrznej SN 15kV" na działkach o nr ewid. 498/13, 495, 494, 493, 492, 490 i 489/3 obr. Piątek, gm. Piątek.

W związku z powyższym informuję się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy w pokoju numer 20 Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek.

Obwieszczenie (174kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (9 lipca 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (10 lipca 2019, 08:14:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 543