Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018., poz. 1945 z późn. zm.).
zawiadamiam
że w dniu 02.07.2019 r. został złożony wniosek przez Pana Jarosława Woźnica działającego w imieniu Energa - Operator s.a. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV wraz ze stanowiskami słupowymi linii napowietrznej SN" na działkach o nr ewid. 89, 87, 365, 44, 45, 46, 47, 13/2, 369, 12/2, 15, 17, 19, 21, 367, 172, 171, 170, 169, 168, 167, 166, 165, 164, 163, 162, 161,160,159,158,157 obr. Łęka, gm. Piątek.

W związku z powyższym informuję się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy w pokoju numer 20 Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek.

Obwieszczenie (180kB) pdf

metryczka


Wytworzył: krzysztof Lisiecki (11 lipca 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (11 lipca 2019, 08:14:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 559