Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV ...

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018., poz. 1945 z późn. zm.).
zawiadamiam
że w dniu 08.07.2019 r. został złożony wniosek przez Pana Jarosława Woźnica działającego w imieniu Energa Operator s.a. uzupełniony pismem z dnia 16.08.2019r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV wraz ze stanowiskami słupowymi linii napowietrznej SN 15kV oraz elektroenergetycznej stacji transformatorowej SN/nn. Rozbiórki elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15kV oraz stacji transformatorowej SN/nn na działkach o nr ewid. 14, 16, 88/3 obr. Pokrzywnica 730/2, 696, 473/1, 140, 23, 589/2, 509/1, 510, 571, 570, 569, 568, 567, 566, 565, 564, 563, 562, 874, 873/5, 575/4, 875, 532/4, 876, 557, 368/4, 368/5, 368/7, 371, 768/5, 733, 828/1, 828/2, 853/11, 855 obr. Piątek 62, 214, 215, 205, 195, 190, 172 obr. Łęka gm. Piątek."

Jednocześnie informuję, iż w postępowaniu występuje powyżej 20 stron w związku z czym stosuje się art. 49a Kpa organ dokonuje zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej poprzez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie jest w takim przypadku skuteczne wobec stron, które zostały na piśmie uprzedzone o zamiarze zawiadamiania ich w określony sposób. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

W związku z powyższym strony mogą uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy w pokoju nr 20 Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek.
Ponadto informuje, iż na mocy art. 36 w związku z art. 37 Kpa na niezałatwienie sprawy w terminach przewidzianych w kodeksie przysługuje stronie prawo do wniesienia ponaglenia.

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego (260kB) pdf

Obwieszczenie (286kB) pdf

Projekt decyzji (101kB) word


metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (4 września 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (6 września 2019, 11:08:39)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (29 listopada 2019, 10:07:41)
Zmieniono: dodanie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 764