Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa z dnia 30.10.2019

Wójt Gminy Piątek na podstawie art. 33 oraz 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2018 r., poz. 2081/, zwanej dalej ustawą o oś, informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie fermy brojlerów kurzych realizowanej na działce nr ewid. 37/2 obręb Śladków Rozlazły gmina Piątek”, wszczętym w dniu 20 grudnia 2018 roku, na wniosek - Kubiaka Grzegorza.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy ooś Wójt Gminy Piątek, jako organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji, uzgodni! warunki jej realizacji z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi, zasięgnął opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy, Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zgodnie z art. 29 ustawy ooś każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Na podstawie art. 30 oraz art. 79 ustawy ooś organ administracji właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, pokój nr 19, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu. Ponadto, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 7 ustawy ooś informuje o możliwości składania uwag i wniosków w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska pokój nr 19 Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, telefon: 24 722-12-39 w terminie 30 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia.
Zgodnie z art. 34 i 35 ustawy ooś uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego wyżej terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem władnym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Piątek.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Piątek: http://www.bin.ugpiatck.plA wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Piątek ul. Rynek 16 oraz w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia (tablica ogłoszeń sołectwa Śladków Rozlazły).

Obwieszczenie (699kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (30 października 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (30 października 2019, 14:35:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 167