Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowie napowietrznej linii niskiego

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm. ) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.).
zawiadamiam
iż Pan Stanisław Ćwirko - Godycki reprezentujący Energa Operator S.A. zwrócił się o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „ Przebudowie napowietrznej linii niskiego napięcia nN-0,4kV oraz budowy kablowej linii niskiego napięcia nN-0,4kV na działce o nr ewid. 108/2 obr. Bielice, gm. Piątek.

W związku z powyższym informuję się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy w pokoju numer 20 Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek.

Obwieszczenie (172kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (6 listopada 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (7 listopada 2019, 13:33:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 268