Zawiadomienie Wójta Gminy Piątek o zakończeniu postępowania administracyjnego - 2.12.2019 r.

Odnosząc się do ogólnej zasady czynnego udziału stron w postępowaniu , o której mowa w art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

Wójt Gminy Piątek zawiadamia strony postępowania administracyjnego prowadzonego
w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:
„Rozbudowa fermy brojlerów kurzych na terenie działki nr ew. 37/2 obr. Śladków Rozlazły, gm. Piątek", że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w powyższej sprawie i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego.

Stosownie do zapisu art. 10 § 1 K.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, iż przepis art. 10 §1 K.p.a jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 §1 K.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy strony postępowania mogą się zapoznać w Urzędzie Gminy Piątek, Rynek 16, 99- 120 Piątek, pok. Nr 19, w godzinach pracy Urzędu, oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Brak uwag i wniosków złożonych w tym terminie spowoduje wydanie przedmiotowej decyzji na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy.
Jednocześnie realizując obowiązek określony w art. 79a kpa Wójt Gminy Piątek informuje, że na dzień wysłania niniejszej informacji nie istnieją żadne przesłanki zależne od stron postępowania, które nie zostały przez strony wykazane w toku postępowania.
Wobec powyższego, niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na:
- Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Piątek, Rynek 16, 99-120 Piątek
- Biuletynie Informacji Publicznej - (B1P) Gminy Piątek - http://www.bip.ugpiatck.pl/

Zawiadomienie (283kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (2 grudnia 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (4 grudnia 2019, 07:30:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 577