Zawiadomienie o zakończeniu postępowania z dnia 19.12.2019 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia
Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 10, art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.)
zawiadamiam
strony i wszystkich zainteresowanych, że dnia 19 grudnia 2019 r. została wydana decyzja znak sprawy OS.6220.5-13.dś.2019.KM o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Uruchomienie lakierni Zakładu Produkcji Konstrukcji Stalowych i Urządzeń firmy Buttimer Polska Sp. z o.o. w Piątku ul. Łęczycka 32" (działki nr ewid. 497 i 498/1 obręb Piątek".
Decyzja wraz z dokumentacją sprawy, w tym opinie: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lodzi; Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy; Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek, Referat Ochrony Środowiska, pok. Nr 19 w godzinach pracy Urzędu.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych (BIP) Gminy Piątek - http://www.bip.ugpiatek.pl/, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Piątek.

Zawiadomienie (208kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (19 grudnia 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (20 grudnia 2019, 13:17:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 569