Obwieszczenie Ministra Rozwoju

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1474, z późn. zm.), oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), zwanej dalej „kpa",
Minister Rozwoju
zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 12 grudnia 2019 r., znak: DLI-1.4621.1.2019.PS.9, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Łódzkiego Nr 213/18 z dnia 8 listopada 2018 r., znak: IR-II.7820.5.2018.RP o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 702 i nr 703 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 702 ok km 19+328,00 do km 19+670,00 i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 703 od km 51+234,00 do km 51+738,20 w gminie Piątek.
Strony w sprawie mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz aktami sprawy - w budynku Ministerstwa Rozwoju w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.30, jak również z treścią decyzji - w urzędzie gminy właściwej ze względu na przebieg drogi, tj. w Urzędzie Gminy Piątek.
Ponadto informuję, iż właściwym w przedmiotowej sprawie - stosownie do treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz.U. z 2019 r. poz. 2261) - jest obecnie Minister Rozwoju.

Obwieszczenie (240kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Jarosław Kapłon (12 grudnia 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (15 stycznia 2020, 08:36:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 580