Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r. w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Burmistrz Piątku  na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 tj.) oraz Uchwały Nr XII/61/19 Rady Gminy Piątek z dnia 25 października 2019  r.  w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r. w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

1.Rodzaj zadania: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Piątek”.
Celem konkursu ofert jest wspieranie działań sportowych mających na celu upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców, szczególnie wśród dzieci i młodzieży poprzez:
1) organizowanie imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych na terenie gminy i udział
 w imprezach sportowych na terenie gminy i poza nią,
2) organizowanie zawodów, rozgrywek i turniejów o różnym zasięgu,
3) szkolenie dzieci i  młodzieży w celu wszechstronnego rozwoju i podnoszenia poziomu jej sprawności fizycznej i umysłowej,
4) współzawodnictwo szkół i aktywizacja środowisk młodzieżowych w dziedzinie kultury fizycznej
 i sportu,
5) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo
w realizacji zadań sportowych,
6) promocję aktywnego i zdrowego stylu życia poprzez ruch,
7) stworzenie warunków do czynnego i nieodpłatnego uprawiania różnych dyscyplin sportu.
 
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania oraz termin realizacji zadania
Na realizację ofert wyłonionych w konkursie budżet gminy przewiduje dotację w wysokości 50.000,00 zł.
Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r.
W 2019 r. na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu organizacji pozarządowej przekazano 50.000,00 zł.

Ogłoszenie o konkursie (1050kB) pdf
 
 

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (15 stycznia 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (15 stycznia 2020, 08:44:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 581