Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Bielice

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 i, poz. 293 ze zin.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), realizując uchwałę Nr VIII/44/19 Rady Gminy Piątek z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Bielice,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Bielice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 20 kwietnia 2020 r. do 22 maja 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piątku przy ul. Rynek 16, 99-120 Piątek, w godzinach pracy Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Piątek (http://www.bip.ugpiatek.pl/) oraz na zewnętrznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piątku, ul. Rynek 16.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Piątek (http://www.bip.ugpiatek.pl/) w zakładce „Ogłoszenia - Obwieszczenia”. Zgłoszenia potrzeby innej formy udostępnienia dokumentacji lub pytania dotyczące projektu planu oraz prognozy prosimy kierować pod numer telefonu (24) 722 16 11 lub przesyłać na adres e-mail: przetargi@ugpiatek.pl

Obwieszczenie (378kB) pdf

MPZP - strefa Bielice - rys. (1764kB) pdf
MPZP - strefa Bielice - tekst (236kB) pdf
MPZP - strefa Bielice - uzasadnienie (321kB) pdf
Prognoza oddziaływania na środowisko - strefa Bielice - oświadczenie (156kB) pdf
Prognoza oddziaływania na środowisko - strefa Bielice - rys. (1195kB) pdf
Prognoza oddziaływania na środowisko - strefa Bielice - tekst (620kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (7 kwietnia 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (7 kwietnia 2020, 08:09:07)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (7 kwietnia 2020, 08:14:02)
Zmieniono: korekta nazwy pliku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 679