Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Wykonanie urządzenia wodnego – obudowy otworu geologicznego

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 dalej jako „UUOŚ”),
Zawiadamiam
że w dniu 09 kwietnia 2020 roku zostało wszczęte, na wniosek – Piotr Florczak                                 postępowanie w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Wykonanie urządzenia wodnego – obudowy otworu   geologicznego na działce ewidencyjnej nr 521 obręb  0001 Balków  gm. Piątek  umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędu”.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 84 ust. 1, art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz ust. 1b, 1c UUOŚ tutejszy organ wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko byłoby zdaniem tego organu wymagane, w tej samej sprawie wystąpił również o stanowiska do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy oraz stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dołączone zostaną do akt sprawy.
W związku z powyższym, informuję zgodnie z art. 10 § 1 i 73 § 1 k.p.a. o możliwości zapoznawania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiadania się w przedmiotowej sprawie ustnie (do protokołu), w tutejszym Urzędzie Miejskim w Piątku w pokoju nr 19 w godzinach pracy Urzędu lub na piśmie, kierując korespondencję na adres: Urząd Miejski w Piątku ul. Rynek 16, 99-120 Piątek.

Zawiadomienie - Obwieszczenie (4600kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (9 kwietnia 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (17 kwietnia 2020, 10:28:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 507