Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U z 2020  poz. 284 tj.) Burmistrz Piątku przedkłada Radzie Miejskiej w Piątku sprawozdanie z realizacji Programu  współpracy Gminy Piątek  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019.

Władze Gminy współpracują z organizacjami pozarządowymi poprzez wspieranie wykonania zadań publicznych z obszarów wymienionych w programie współpracy. Projekt programu współpracy Gminy Piątek po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodniez Uchwałą Nr X/41/11 Rady Gminy Piątek z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Łódź. 2011.246.2587) został przyjęty Uchwałą
Nr XLIII/233/18 Rady Gminy Piątek z dnia 10 października 2018 roku.

Program współpracy wyznacza zadania umożliwiające zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, pozwala także dysponować środkami publicznymi na dofinansowanie zadań realizowanych przez NGO.
Celem głównym współpracy było zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy oraz kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między gminą i organizacjami pozarządowymi.
Realizując Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku władze Gminy Piątek współpracowały z organizacjami na płaszczyźnie finansowej i pozafinansowej.

Sprawozdanie (1010kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (20 kwietnia 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (20 maja 2020, 13:35:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 627