PISEMNY KONKURS OFERT NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO MARKI TARPAN HONKER 4022

Opis przedmiotu sprzedaży: Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy marki:
1. Tarpan Honker 4022, nr rejestracyjny ELE 16XE rok produkcji: 1993;
pojemność silnika: 2499 cm3 - diesel rodzaj nadwozia: kombi 3 drzwiowy; przebieg: 98 130 km (stan na dzień 21.07.2017r.);
cena wywoławcza - 2000,00 zł brutto (słownie złotych: dwa tysiące 00/100), (podlega zwolnieniu z Vat).

Wszelkie dane pojazdu określone są w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Przedmiot przetargu można oglądać w Piątku w dni powszednie w godzinach 800 - 1400 po wcześniejszym umówieniu się (tel. stacjonarny: 24 722 16 11).

Warunki przetargu:
Oferty pisemne należy składać w terminie do dnia 3 lipca 2020 r. do godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piątku wrzucając do skrzynki podawczej lub pocztą w godzinach pracy Urzędu w zaklejonej nieoznaczonej kopercie, zaadresowanej na adres:
Urząd Miejski w Piątku
ul. Rynek 16
99-120 Piątek
z napisem: "Pisemny konkurs ofert na sprzedaż samochodu marki Tarpan Honker, nr rej. ELE 16XE, nie otwierać przed terminem otwarcia ofert".

Sprzedawca wprowadza wzór formularza ofertowego (zał. nr 2), na którym należy złożyć ofertę. Dokumentację przetargową (formularz ofertowy, wzór umowy) można pobrać w siedzibie sprzedawcy w Urzędzie Miejskim w Piątku w pokoju nr 20 lub pobrać ze strony http://www.bip.ugpiatek.pl/.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 lipca 2020 r. o godz. 1245 w siedzibie Sprzedawcy, w pokoju nr 1. Oferta powinna zawierać:
- imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę Oferenta:
- numery NIP lub REGON Oferenta,
- datę sporządzenia oferty;
- oferowaną cenę:
- oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Ogłoszenie (1565kB) pdf

Informacja o złożonych ofertach (136kB) pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (150kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (18 czerwca 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (18 czerwca 2020, 11:51:36)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (8 lipca 2020, 15:27:22)
Zmieniono: dodanie informacji o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1064